Privacy beleid

Privacy gegevens
Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt ons extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, e.d.)

De koper van goederen van de verkoper geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke de verkoper in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van de verkoper.
De gegevens die u ons verstrekt zijn die gegevens die u invult wanneer u iets besteld op onze website. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaan wij het leveren van goederen onder de leverings- en betalingsvoorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden in sub. 3 en sub. 4 zijn opgenomen.

Wij geven u de zekerheid dat de door u verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleinde gebuikt zal worden. De informatie zal onder geen beding aan derden verstrekt worden.

E-mail adressen
U kunt op de website uw e-mail adres invullen om via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden te worden van nieuws en aanbiedingen. Het door u verstrekte e-mail adres zal alleen daarvoor gebruikt worden en nimmer aan derden verstrekt worden dan wel voor andere doeleinden gebruikt worden
.